ES / EN / CAT

Sistema Patentat EGREEN

Sistema Patentat EGREEN

El Sistema Integral de Tractament que es proposa consisteix, bàsicament, en recuperar i segregar de la fracció orgànica dels RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU) tots els materials reciclables per mitjà de separadors òptics basats en la Visió Artificial Multiespectral i tecnologies complementàries.

Aquest sistema pot ser implementat amb dos variants:

Els RSU es dipositen en un sol contenidor, és a dir, la fracció orgànica i els materials reciclables estan barrejats.

O bé, el sistema de recollida urbana dels RSU es basa en dos contenidors: a un d’ells es diposita la fracció no orgànica que consisteix en els materials reciclables + altres i en el segon contenidor la fracció orgànica.

El primer d’ells és més senzill des del punt de vista de la recollida urbana però la seva rendibilitat econòmica és inferior. El segon implica un major esforç per part de les municipalitats en quant a campanyes de conscienciació, logística, etc. En canvi, aquest esforç és recompensat amb escreix, degut a que s’obté un sistema amb una rendibilitat econòmica superior.

Per a poder reciclar primer s’ha de recuperar els materials reciclables d’un fluix de RSU (variant 1) i després separar-los per composició. Ambdues operacions es realitzen automàticament per mitjà de separadors òptics. A la variant 2 els materials reciclables ja venen separats en origen de la fracció orgànica al disposar el sistema de recollida dels mateixos d’un contenidor específic per a ells.

Els materials que actualment poden recuperar-se i separar-se de forma automàtica són els següents:

Metalls fèrrics

Els metalls una vegada recuperats i separats en fèrrics i no fèrrics, es poden vendre a empreses dedicades a la fabricació de metalls.

Metalls no fèrrics

Metalls que no contenen ferro en quantitats apreciables, com l’alumini, el coure, el níquel, el titani, els metalls preciosos...

Vidre

La separació es porta a terme per mitjà d’un sistema neumàtic de bufat controlat pel sistema de Visió artificial. Es poden separar les impureses fins aconseguir una puresa del 99.995% que exigeixen els grans fabricants del vidre com Saint Gobain, Owen Illinois, etc., així com separar el vidre per colors.

Plàstics i envasos

La separació es porta a terme per un sistema de bufat neumàtic que processa els espectrogrames que rep del sistema multiespectral de visió artificial aconseguint la separació segons la composició química dels plàstics, és a dir, PET, HDPE, LDPE, PP, etc.

Paper i cartró

Es processen en una línia especialitzada, amb òptics de separació, que poden separar el cartró del paper i aquest últim en les seves varietats de paper blanc, paper de revista...

Sistema integral de tractament de RSU

Planta de tractament RSU

Sistema integral de tractament de RSU

Sistema integral de tractament de RSU

ABOCADORS

El disposar en abocadors controlats els RSU és millor que no fer res, però tampoc és una solució sostenible ja que les emanacions de metà CH4 i lixiviats que genera la matèria orgànica, contaminen l’aire i les aigües superficials respectivament. Hi ha altre factor important: no aprofitem el valor econòmic de tots els components dels RSU.

INCINERACIÓ

Existeixen actualment 3 tipus d’incineració:

1.Incineració tradicional per a la producció d’energia elèctrica.

2.Incineració en atmosfera pobre en oxigen per a generar syngas que és una barreja de CO + H2 + CH4 per a producció d’energia elèctrica fonamentalment.

3.Tecnologia plasma que és la de més recent aplicació que fa servir temperatures iguals o superiors als 3.000ºC.

Els tres estan considerats com sistemes d’incineració (*) amb producció de contaminants tòxics i cancerígens com les dioxines i furans, a més a més de la producció de cendres tòxiques així com contaminació per metalls pesats.

La incineració a més de ser un sistema contaminant i perillós per al Medi Ambient i la salubritat pública, és un sistema que necessita una inversió de 2 a 3 vegades superiors a la del sistema EGREEN patentat, per a una mateixa capacitat de processat en Ton RSU/any i a més a més un “gate fee” o taxa de tractament de 80 – 125 euros/Ton, versus solament 15 – 25 euros/Ton que requereix el sistema EGREEN.

(*) Segons la normativa de la Comunitat Europea i l’Environmental Protection Agency EPA d’USA.

SOSTENIBILITAT TOTAL DE LA SOLUCIÓ

Si en comptes de disposar l’escombraria en abocadors i/o incinerar-la, separem els seus components i els reciclem, l’escombraria passa de ser un problema a convertir-se en solució mediambiental als problemes de contaminació, així com una font de matèries primeres i ingressos important.

Si continuem el procés anterior els RSU ja no són escombraria, si no matèries primeres amb un valor econòmic important, per a produir noves matèries primeres.

La nostra proposta mediambiental i econòmicament sostenible consisteix en l’aplicació de noves tecnologies per al tractament dels RSU, amb la finalitat de solucionar un problema mediambiental i a la mateixa vegada generar riquesa i llocs de treball.

 

Aplicació de noves tecnologies

PLÀSTICS, PAPER I CARTRÓ

Per mitjà de separadors òptics basats en la tecnologia espectroscòpica de visió multiespectral, és possible a més de recuperar els plàstics, separar-los entre sí per composició.

PET, PEAD, PEBD, TETRAPACK, PP...

Tecnologia espectroscòpica de visió multispectral

Longitud d’ona

RENDIBILITAT I BENEFICIS ECONÒMICS DE LES PLANTES

· Aquestes plantes generen els següents ingressos:

· Ingressos per la venda de materials reciclables recuperats com metalls, vidre, plàstics, paper i cartró.

· Ingressos per venda de Biofertilitzant per a ús agrícola i/o jardineria.

· Ingressos per crèdits de carbono (estalvi d’emissions de CO2).

· Ingressos per la venda d’energia elèctrica Kwh.

· Estalvis d’energia elèctrica per autoconsum.

· Estalvis d’energia tèrmica per autoconsum.

· Estalvis per la reducció en el tonatge destinat a l’abocador.

· Des del punt de vista econòmic, el projecte és rentable i per lo general, el període d’amortització de la planta està entre 7-8 anys.

 

 

Propers esdeveniments

Ubicació

Igualada - Barcelona - ESPAÑA

E-mail :info@engreeng.com

Demana el teu estudi

*Camps obligatoris

* Accepto la política de protecció de dades